בטיחות חומרים

תכנית לניהול הבטיחות

התקנות דורשות קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה,
כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע,
לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.

בניית תוכנית מקצועית לניהול הבטיחות

 

מטרת תקנות אלה לקבוע את קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה (להלן – תכנית),
כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע,
לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.

אחריות וחובות המוטלות על המחזיק במקום העבודה

 1. 3.  (א)  האחריות למילוי אחר הוראות תקנות אלה תחול על המחזיק במקום העבודה;
  המחזיק במקום העבודה יפעל להבטיח יישומה של התכנית וינקוט אמצעים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד שמינה ימלא אחר הוראות אלה.

(ב)  המחזיק במקום העבודה יקיים מדי שנה את כל אלה:

(1)   יוודא הכנת התכנית ועדכונה בכל נושא חדש או נושא הדורש עדכון, בהתאם לתקנות אלה;

(2)   יאפשר למכין התכנית גישה מלאה לכל מידע ולכל מקום הנדרש לצורך הכנתה וכן ידאג לשיתוף פעולה של כל בעלי התפקידים במקום העבודה;

(3)   יפקח על תהליך ניהול הסיכונים כאמור בתקנה 5(4) ויוודא כי הופקו והוטמעו לקחים מהתהליך במקום העבודה;

(4)   יאשר את התכנית בחתימתו, לאחר שהתייעץ עם ועדת הבטיחות;

(5)   יחליט לגבי הקצאת המשאבים הדרושים ליישומה של התכנית, ויפרסם את החלטתו;

(6)   יבקר ויאמוד את מידת יישומה של התכנית ויתעד בכתב את ממצאיו ואת החלטותיו;

(7)   יחזיק עותק מהתכנית העדכנית במקום שיש לעובדים גישה חופשית אליו, ויאפשר לכל עובד במקום העבודה המעוניין בכך, לעיין בתכנית בכל עת.

הנדרשים בתכנית לניהול הבטיחות מתוך תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), תשע"ג-2013

"מקום עבודה" – כל אחד מאלה:

(1)   מפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה שמועסקים בו 50 עובדים לפחות;

(2)   מקום שבו מתבצעת בנייה או בנייה הנדסית על ידי מבצע המעסיק באתרי בנייה, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 50 עובדים לפחות, בו זמנית;

(3)   מקום הנמנה עם תחומי העבודה או המקומות המפורטים בתוספת שמועסקים בו 50 עובדים לפחות;

(4)   מפעל או מקום, לרבות אלה המנויים בפסקות (1) עד (3), שמספר העובדים בו קטן מהמצוין בפסקאות האמורות,
שמפקח עבודה אזורי הורה לו בכתב להכין תכנית לניהול הבטיחות עקב סיכונים שלדעת המפקח קיימים בו ושפורטו בהוראה לרבות –

 1. בתי חולים, מוסדות רפואיים או סיעודיים;
 2. מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות טכנולוגיות;
 3. מוסדות מחקר;
 4. בתי מלון;
 5. בתי מסחר לרבות קניונים;
 6. נמלי תעופה, חברות תעופה;
 7. רשויות מקומיות;
 8. תאגידים למתן שירותי תברואה ומים לרשויות המקומיות;
 9. תאגידים להתיישבות שיתופית;
 10. חקלאות כמפורט להלן:

(1)  עבודה בכל אחד מאלה: גידולי שדה, גידולי גן, מטעים, בתי צמיחה, משתלות, גני נוי וגנים ציבוריים;

(2)  גידול בעלי חיים, לרבות גידול דגים, גידול עופות, הדגרת ביצים, גידול מיקנה וגידול דבורים;

(3)  ייעור והפקת עץ מיערות;

(4)  הכשרת קרקע למטרות חקלאות המנויות בפסקאות (1) עד (3).

לכתיבת תכנית לניהול הבטיחות נדרש ידע מקצועי מעמיק. לשם כך נקבע כי נחוצה הכשרה מיוחדת.

חברתנו צמח בטיחות מספקת שרות ברמה גבוהה של כתיבת והכנת תכנית לניהול הבטיחות המתבצעת למקום העבודה
בצורה שיטתית ומקצועית כמתבקש על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג – 2013

 

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא תכנית לניהול הבטיחות, לחצו על הכפתור הירוק :)