תכנון בטיחות

ממונה הבטיחות – מהו תחום פעילותו וסמכותו ?

במקומות עבודה כגון תעשיה, חשמל, בניה וענפים רבים אחרים, טמונות גם סכנות אשר עלולות לגרום לפציעות,
חבלות ואף למוות. על המעסיקים, במקומות עבודה בהם קיימים גורמי סיכון, חלה החובה לשמור על בטיחות העובדים.
ממונה הבטיחות במקומות העבודה, הוא הגורם המקצועי האמון על הבטיחות בארגון, הוא זה המייעץ למעסיק, בהתאם לתקנות ולחוקים.
ממונה הבטיחות יודע כיצד לאתר, למזער ולמנוע מפגעי בטיחות. במסגרת תפקידו,
ממונה הבטיחות אמור לדאוג להעלאת רמת הבטיחות והגהות בארגון,
לאפשר סביבת עבודה בטיחותית תוך פיתוח הנדסת אנוש ושמירה על בריאות תעסוקתית של העובדים.
בסמכותו של ממונה הבטיחות אף לעצור את העבודה במידה וזיהה מפגע בטיחותי, עד לסילוק המפגע.

תפקידו של הממונה על הבטיחות

ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות,
לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות,
גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו.

לפניכם פירוט תפקידיו וסמכויותיו של יועץ הבטיחות החיצוני,
לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) (תיקון),  התשנ"ט- 1999:

 1. לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות, ולהודיע עליהם למעביד.
 2. לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.
 3. לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 4. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים, ובדבר הכנת תכנית להדרכת עובדים.
 5. לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה.
 6. לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה,
  תחזוקה אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל.
 7. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים,
  לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות.
  לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.
 8. לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
 9. להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, לפרסמן ולעדכנן.
  להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות ולדווח למעביד על הפרתן.
 10. לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 11. לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, של ציוד מגן אישי,
  של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.
 12. לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 13. לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות,
  כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות;
  לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט.
 14. לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.
 15. לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה.
 16. להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.
 17. לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
 18. לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולות הממונה על הבטיחות להעלאת רמת הבטיחות והגהות ולמניעת סיכונים במפעל.
 19. להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.

חובות המעסיק כלפי האחראי על הבטיחות

להודיע לעובדים על המינוי וליידע אותם בדבר תפקידי הממונה.לספק לממונה על הבטיחות את האמצעים הדרושים למילוי תפקידו,
לאפשר לו לבצע את תפקידו, ולוודא כי הוא ממלא את תפקידיו.
לתת גישה לכל מקום בו מועסקים עובדי המפעל.לאפשר לו להשתתף בהשתלמויות הנדרשות לפי התקנות.

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא ממונה הבטיחות – מהו תחום פעילותו וסמכותו ?, לחצו על הכפתור הירוק :)