נאמן בטיחות

נאמן בטיחות

נאמן בטיחות הוא עובד המפעל/חברה אשר עבר בהצלחה קורס של 24 שעות (קורס נאמן בטיחות בסיסי) במוסד מוכר ומאושר ע"י משרד העבודה והרווחה.

על פי התקנות (חוק אירגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 1954) במקום עבודה בו מועסקים לפחות 25 עובדים תתקיים וועדת בטיחות, וחבריה יהיו מקרב נאמני הבטיחות במפעל/חברה.
במקום שאין בו וועדת בטיחות, ימונו נאמני בטיחות על ידי ועד העובדים (אם קיים) או יבחרו על ידי העובדים עצמם, באסיפה מיוחדת שתכונס בסיוע מדריך  מן המוסד לבטיחות וגהות. בעת מינוי או בחירה של נאמני בטיחות יש להביא בחשבון את ערנותם והבנתם לנושאי הבטיחות בעבודה.
המינוי הוא לתקופה של שלוש שנים, לאחר מכן ניתן לבחור בהם או למנותם מחדש.

חובותיו וסמכויותיו של נאמן הבטיחות:

  •  לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורם.
  • להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות.
  •  להודיע בכתב למעסיק או לבא כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות; העתק מכתב
    ההודעה יימסר ביד או בדואר רשום למפקח עבודה אזורי.
  •  לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות שחובה
    לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק שביצועו ביד שר העבודה.
  • להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

אסור למעביד לפגוע בתנאי עבודתו ובמעמדו של נאמן הבטיחות במקום העבודה, ואסור לו גם לפטרו בשל פעולותיו כנאמן בטיחות.
על המעביד לתת הקלות מתאימות שיאפשרו לנאמן הבטיחות למלא את תפקידו.

לייעוץ בטיחות בנושא – צרו קשר

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

1
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה, לחצו על הכפתור הירוק :)
Powered by