הדרכת ממוני בטיחות

מספר ממוני הבטיחות הנדרשים במפעל

תקנה 4  –  חובת מינוי ממונה על הבטיחות

אלה חייבים למנות ממונה על הבטיחות:

(1) מחזיק במקום עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה, כולה או חלקה,
ואשר מועסקים בו חמישים עובדים לפחות;
(2) מחזיק במקום עבודה הנמנה עם הסוגים המפורטים בתוספת השנייה,
ושמועסקים בו חמישים עובדים לפחות;
(3) מבצע בנייה, המעסיק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 100 עובדים לפחות באתרי הבנייה בו- זמנית;
(4) מעסיק, המעסיק בחקלאות 50 עובדים לפחות בו- זמנית;
(5) מחזיק בכל מקום עבודה אחר, שעל סמך הסיכונים שבו קבע מפקח אזורי,
שיש למנות בו ממונה על הבטיחות, והורה לו, בכתב, לעשות כן.

תוספת שנייה (תקנה 4(2))


בתי חולים, מוסדות רפואיים
מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות
מוסדות מחקר
בתי מלון
בתי מסחר
נמלי תעופה, חברות תעופה
רשויות מקומיות
תאגידים להתיישבות שיתופית

באופן כללי, לחברה המפעילה תהליכים שאינם חריגים מבחינת מהות הסיכונים ומועסקים  בה לדוגמה:  80 איש,
ניתן למנות ממונה בטיחות אחד. עם זאת,  עפ"י התקנה 5(ד) לתקנות האמורות,
קיימת אפשרות שמפקח עבודה ראשי ידרוש למנות יותר מממונה בטיחות אחד, בתנאים שבתקנת משנה, שלהלן:

מינוי ממונה על הבטיחות

(א)  מעביד ימנה לממונה על הבטיחות במפעל בעל אישור כשירות.
…….
(ד)  שוכנע מפקח עבודה אזורי כי הסיכונים הקיימים במפעל,
שטחו או מספר העובדים בו מחייבים מינוי של יותר מממונה על הבטיחות אחד,
ודרש, בכתב, מינוי כאמור, חייב המעביד למנות יותר מממונה אחד, כנדרש.

מעבר לכך ניתן להיעזר במסמך מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (מרץ 2012):
"קריטריונים לקביעת היקף זמן עבודתו של ממונה על הבטיחות".

הנוהל מציין:
"נוהל זה אינו בא לקבוע הסיכונים שעל פיהם יקבע מפקח עבודה אזורי כי נדרש מינוי ממונה בטיחות
לפי תקנה 5)4 ( וכן אינו בא לקבוע את הסיכונים שעל פיהם רשאי מפקח עבודה אזורי לדרוש יותר מממונה בטיחות אחד לפי תקנה 5(ד)"

במידה של אי בהירות ניתן לברר עם מפקח עבודה אזורי.

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא מספר ממוני הבטיחות הנדרשים במפעל, לחצו על הכפתור הירוק :)