ממונה בטיחות בעבודה

 

ממונה הבטיחות הוא אדם שעבר בהצלחה קורס ממונים על הבטיחות וקיבל אישור כשירות/הסמכה מטעם מפקח עבודה ראשי.
על ממונה הבטיחות להשתתף ב-8 ימי השתלמות בשנה.
בתום 3 שנים עליו להגיש תיעוד של 24 ימי השתלמות לאגף הפיקוח.

ממונה הבטיחות הוא אחד מהגורמים האחראים על הבטיחות במקום העבודה.

מי מחוייב בממוני בטיחות:

התקנות בעבודה מחייבות מינוי ממונה חיצוני במפעל שבו מעל ל-50 עובדים.
מבצע בנייה המעסיק (בעצמו או באמצעות קבלני משנה) 100 עובדים לפחות באתרי בנייה בו זמנית.

הדרכה לממוני בטיחות - צמח בטיחות טלפון 0723946353

תפקידיו של ממונה הבטיחות במקום העבודה:

על פי תקנות אירגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) לממונה 19 סמכויות וחובות.
ביניהם:

 • איתור מפגעי בטיחות במקום העבודה.
 • לברר סיבות ונסיבות של תאונות עבודה.
 • להכין הוראות בטיחות וגיהות.
 • לבנות תוכנית שנתית לניהול הבטיחות.
 • להכין תוכנית הדרכות שנתית.
 • לוודא כי הנהלת המפעל מיישמת הפחתה של הסיכונים במקום העבודה.

מתן שרותי בטיחות בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 1996

מינוי בעל אישור כשירות בתוקף עם הידע והניסיון המקצועי המתאים.

במסגרת שרות זה יבצע הממונה את המטלות הנדרשות
בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים), כגון:

 • יעוץ ללקוח בנושא דרישות חוק ותקנות בטיחות בעבודה

 • סיוע בהכנת תוכנית בטיחות שנתית

 • ביצוע סיורי בטיחות, סיורי מפגעים ותהליכי ניהול סיכונים

 • הדרכות בטיחות לעובדים ומנהלים

 • קיום בדיקה ותהליכי הפקת לקחים מאירועי בטיחות ותאונות

 • כתיבת נהלים והוראות בטיחות

 • קיום מערך בטיחות בארגון – ועדת בטיחות, נאמני בטיחות וכד'

 • הטמעת שגרות בטיחות במקום העבודה (בדיקות תקופתיות, בדיקות סביבתיות,
  הדרכות תקופתיות, בקרות, תרגולים, פיקוח לקבלני חוץ וכד')

 • תכנון, ליווי ופיקוח בטיחותי בעבודות ופרויקטים

 • קשר עם גופים ורשויות (פיקוח על העבודה, רשות הכיבוי, משרדי ממשלה וכד').

 

ממונה בטיחות

רשימת התפקידים של ממונה בטיחות המסופקים לחברה או למפעל

עפ"י החוק ממונה הבטיחות חייב בקיום 19 סעיפי החוק

 • לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות, ולהודיע עליהם למעביד.
 • לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.
 • לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 • לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים, ובדבר הכנת תכנית להדרכת עובדים.
 • לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה.
 • לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש,
  הפעלה, תחזוקה אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל.
 • לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים,
  לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות.
  לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.

  כמו כן גם:

 • לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
 • להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, לפרסמן ולעדכנן.
  להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות ולדווח למעביד על הפרתן.
 • לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 • לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, של ציוד מגן אישי,
  של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.
 • לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 • לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות;
  לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט.
 • לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.
 • לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה.
 • להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.
 • לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
 • לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולות הממונה על הבטיחות להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ולמניעת סיכונים במפעל.
 • להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.

 

מעל לכל – לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות,
לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון ולקדם את התודעה בנוגע לבטיחות,
גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים ברשות המקומית,
איתור מפגעי הבטיחות בסביבת העבודה וזיהוי בעיות שעלולות להפוך לתאונות.
ממונה הבטיחות יכול בכל עת לעצור את העבודה עד לאחר סיום סילוק המפגע הבטיחותי או עד לחזרה לעבודה על פי נהלי הבטיחות של העובדים.

תחום הבטיחות כולל מגוון רחב של תחומים,
ולשם כך עוברים חלק מהממונים השתלמויות ענפיות שונות:

 • השתלמות ענפית בבנייה.
 • הדרכת ענפית בחקלאות.
 • השתלמות ענפית בכימיה.
  ועוד…

 

ההבדלים בין ממונה בטיחות לבין יועץ בטיחות:

 

ממונה בטיחות

יועץ בטיחות

נדרש עפ״י חוק במקום עבודה המעסיק מעל ל-50 עובדים

לא נדרש בחוק

נדרש לדווח על המינוי למשרד העבודה

לא נדרש מינוי ולא נדרש דיווח למשרד העבודה

חייב הכשרה ייעודית עם תעודה רשמית של משרד העבודה

לא נדרש להכשרה או לתעודה כלשהי

חייב לחדש כשירות אחת ל-3 שנים באמצעות ימי עיון בתחום הבטיחות

לא נדרש לרענן ידע, או חידוש רישיון עיסוק כיועץ

בתחומי עיסוק ייחודיים, כגון בנייה, קרינה וכו׳ נדרש לעבור הסמכה לתחום עפ״י החוק

לא נדרש בחוק הסמכה לתחומים אלה: בניה, קרינה וכו׳

אחריות משפטית מלאה

אחריות משפטית מופחתת

מחוייב בלימוד רקע בחוקי בטיחות בעבודה

לא מחוייב בהכשרה בחוקי בטיחות בעבודה

נדרש במקום בו חובת ניהול בטיחות עובדים עפ״י חוק באופן מתמיד

העסקה ע״י בסיס פרוייקט, או חובת סוגית בטיחות, אשר דורשת היערכות והשקעה נקודתית

 

 

 

מתי יכול מפקח העבודה להתנגד למינוי ממונה בטיחות?

בזמן שרופא תעסוקתי קובע כי ממונה הבטיחות אינו כשיר מבחינה בריאותית והוא אינו מסוגל למלא את תפקידו.

כאשר לממונה אין אישור כשירות או שהיה לו אישור והוא בוטל על ידי מפקח העבודה ראשי כתוצאה מאי ביצוע השתלמויות כנדרש,
או כאשר אין לממונה הבטיחות ניסיון של שנתיים עבודה לפחות באחד הענפים הרלוונטיים לתחום.

כשהממונה ממלא עוסק בתפקידים נוספים, העלולים להפריע לו במילוי עבודתו כממונה בטיחות.

הממונה הורשע בעבירה פלילית,  שלדעת מפקח העבודה האזורי מונעת ממנו את האפשרות למלא את תפקידו כראוי ויכולה לגרום לבעיות בהמשך.

ממונה בטיחות בעבודה אינו ממלא את חובותיו המקצועיות בהתאם לתקנות הממונים על הבטחות.

הידע המקצועי של הממנה אינו מספיק, בהתחשב בתהליכי העבודה במפעל שהוא עובד בו כמו למשל תהליך חדש שהונהג במפעל ועוד.

כאשר מעמדו, תפקידו וכפיפויותיו במערך הארגוני של מקום העבודה אינו מאפשרים לו לבצע את תפקידו.

במקרה שבו יש התנגדות למינוי או שהמינוי נפסל על ידי מפקח עבודה אזורי,
לעובד ניתנת זכות לערער על כך בתוך שבוע. הוא יכול לערער בפני מפקח עבודה ראשי, המפקח עבודה ראשי ימנה ועדה בת חמישה חברים,
אשר תתכנס בתוך שבועיים, תאשר את הערעור או תדחה אותו.

ממונה בטיחות בישראל: איך לבחור נכון

בעולם התעשייה, ביטחון עובדים הוא מהות שאי אפשר להתעלם ממנה. בישראל,
חוק העבודה מחייב מפעלים וארגונים למנות ממונה בטיחות שיקדם את תחום הבטיחות והבריאות בעבודה.
חלק זה מיועד לעזור לך להבין איך לבחור נכון ממונה בטיחות ולמה זה כ"כ חשוב.

סקירה כללית

לפני שמתחילים בבחירת ממונה בטיחות בעבודה, חשוב להבין את המטלות שעליו לעמוד:
הקפדה על חוקי העבודה, ניהול תוכניות בטיחות, הדרכת עובדים ועוד.
הממונה הוא אחראי להטמעת תרבות של בטיחות בכל רמות הארגון.

ההוראות המשפטיות והתקנות

חוק העבודה בישראל מחמיר לגבי אחריות ארגונים לבטיחות העובדים.
ישנם תקנות רבות המגדירות מי יכול להיות ממונה בטיחות, אילו הכשרות נדרשות ומהם תחומי אחריותו.
למידע עדכני יש לפנות למשרד העבודה והרווחה או לעיין באתר האינטרנט שלהם.

יתרונות חברת צמח בטיחות

בבחירת ממונה בטיחות, רצוי לפנות לחברה מובילה כמו צמח בטיחות,
שהיא מומחית בתחום ומספקת יתרונות מרביים לארגונך:

 1. ניסיון רב ומומחיות בתחום הבטיחות.
 2. כוח אדם מיומן המותאם אישית לדרישות הארגון.
 3. חדשנות והשבחה מתמדת של כלי העבודה לשמירה על בטיחות מרבית.

הבחירה של ממונה בטיחות היא לא רק חובה חוקית אלא השקעה ביציבות העתידית והמוניטיני של הארגון.
אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר עבור בטיחות העובדים שלכם.

מסקנה

ביטחון ובריאות העובדים הם ערכים מרכזיים בכל עסק.
בחירת ממונה בטיחות מתאים ומוסמך היא אבן פינה ביצירת סביבת עבודה בטוחה ומקצועית.
מומלץ לשקול בבחירת הממונה גם את המשאבים האנושיים והמומחיות שחברת צמח בטיחות יכולה להציע,
כדי להבטיח שמקיימים את הדרישות המשפטיות ומעלה.

 

לייעוץ בנושא ממונה בטיחות – צרו עימנו קשר

 

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא ממונה בטיחות בעבודה, לחצו על הכפתור הירוק :)