בטיחות חומרים

אחראי רעלים מפעלי

מהותו של אחראי רעלים מפעלי

בעל עסק המעוניין לעסוק ברעלים (להוביל או לאחסן)
חייב לקבל היתר מיוחד לעיסוקו ברעלים ולעמוד במספר תנאים שמציב המשרד להגנת הסביבה ועל כן יש למנות אחראי רעלים.

אחד מן התנאים הוא מינוי של אדם מיוחד שבהגדרת תפקידו הוא אחראי רעלים.
אחראי הרעלים יהיה אדם מקרב עובדי המפעל/עסק אשר מכיר היטב את תכונות הרעלים המפורטים,
בתוספת הראשונה של ההיתר ואת אופן הטיפול בהם, הן בשגרה והן בחירום.
הממונה צריך להיות נוכח בכל שעות פעילות העסק.

המשרד להגנת הסביבה לא מפרט מה ההכשרה הנדרשת מהאחראי מלבד הדרישה הכללית להכרת תכונות הרעלים ואופן הטיפול בהם.
מומלץ כי אדם המיועד לתפקיד זה ואינו בעל ידע מספק בתחום יופנה לקורס אחראי הרעלים על מנת לספק לו את כלי העבודה הבסיסיים הנחוצים לעבודתו.

חובת מינוי של עובד מפעל הממונה על חומרים מסוכנים,
מופיעה במסמך של המשרד להגנת הסביבה העוסק בתנאים כלליים להיתר רעלים (עדכון דצמבר 2015).

 

הממונה אמנם לא חייב להיות כימאי בהכשרתו אבל הוא בהחלט חייב להיות בעל ידע בנושא הרעלים שבתחום אחריותו,
וגם לגבי אופן הטיפול בהם כך שניתן יהיה למנוע פגיעה בעובדים, בעוברים ושבים וכן גם למנוע זיהום סביבתי.
על מנת להעניק לאחראי את הכלים,
עליו להשתתף בקורס מקצועי – קורס אחראי רעלים. במסגרת הקורס אפשר לרכוש את הידע הדרוש לגבי אחריות וחובות, כללי החוק, פעילות שוטפת וגם בחירום.

 

האם חייב לעבור הכשרה מיוחדת?

בהתאם לדרישות "חוק החומרים המסוכנים" ו"תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור) -1996"
דרישה להיתר הרעלים מטעם המשרד להגנת הסביבה מתייחסת לכמויות/ריכוזי סף (מפורטים בתקנות הנ"ל) לכל חומר ספציפי:

"3(א) לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה;
הוראה זו לא תחול על רוקח מורשה העוסק ברעלים רפואיים לצרכי רפואה בבית מרקחת או בעסק
שעיקר עיסוקו סמי מרפא או רעלים רפואיים או על עסק המוכר תכשירים בלא מרשם,
כהגדרתם בפקודת הרוקחים, אף אם המכירה נעשית שלא בבית מרקחת."

לקבלת ההיתר יש לפנות לממונה על החומרים המסוכנים מטעם המשרד להגנת הסביבה באזורכם ולפעול על פי הנחיותיו.

על מנת לקבל היתר רעלים יש למלא טופס בקשה.
בהבהרות לטפסי הבקשה להיתר רעלים מטעם המשרד להגנת הסביבה קיימת התייחסות לתפקיד:
1. אחראי רעלים בתאגיד/בעסק  הוא האיש המוסמך לפעול מטעם התאגיד/העסק בכל הקשור לטיפול מקצועי,
בטיחותי ושמירה על הסביבה וזאת על ידי טיפול נאות ברעלים המפורטים בתוספת ראשונה לבקשה
(במידה ויש יותר משלושה אחראים יש לצלם את סעיף ה' בטפסי הבקשה ולמלא את פרטי האחראים הנוספים). היתר רעלים ניתן,
ע"פ החוק, למבקש שידוע כאדם הגון, דהיינו – אדם שלא ביצע עבירה שיש עמה קלון או עבירה הקשורה בחומרים מסוכנים.
2. תנאים מיוחדים לענין אחראי רעלים
I. האחראי , יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות המפורטים בתוספת הראשונה ואת אופן הטיפול בהם,
הן בשימוש שוטף והן באירוע חריג.
II. הפסקת עבודתו של האחראי מהווה הפרת תנאי מיוחד בהיתר.
יש להודיע לממונה על החלפת אחראי רעלים מבעוד מועד כדי לאפשר הוצאת היתר רעלים חדש או תיקון ההיתר הקיים, לפי הענין.

 

טופס-בקשה-להיתר-רעלים <<< לחצו כאן להורדה

 

במסמך זה מספר התייחסויות לנושא הרעלים במפעל:

פרק ב'-הגדרות.
פרק ג'-תנאים לעניין בעל היתר הרעלים-סעיף 7.
בסעיף זה בין השאר ישנה הגדרת תפקיד, חובת עדכון היתר הרעלים במקרה של החלפת אחראי רעלים,
חובת נוכחותו של אחראי הרעלים בכל שעות פעילות העסק.
פרק ד'-תנאים לעניין האחראי .
בסעיף זה מופיעה הדרישה כי האחראי יכיר היטב את החומרים המסוכנים,
את גיליונות הבטיחות שלהם, לרבות אופן האיחסון וציוד המגן האישי הנדרש (בשגרה ועת חירום).

למידע נוסף וייעוץ צרו עימנו קשר

נשמח לענות גם בווצאפ
1
צריכים עזרה?
שלום,
נשמח לעזור בכל שאלה בנושא אחראי רעלים מפעלי, לחצו על הכפתור הירוק :)